Tájékoztató a tűzijáték termékek felhasználásáról
2009 december 20

Az Országos Rendőr-főkapitányság közösen az Országos Mentőszolgálattal a pirotechnikai termékek év végi forgalmazásáról és felhasználásáról illetve az ezt szabályozó jogszabályi változásokról, valamint ezen eszközök okozta jellemző sérülésekről tartott sajtótájékoztatót.

A sajtótájékoztatón a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat és a Magyar Baleseti Szimulációs Társaság munkatársai hatásbemutató keretében demonstrálták az elhangzottakat.

-

A „tűzijáték” termékek forgalmazását, illetve felhasználását Magyarországon a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet szabályozza (a továbbiakban: rendelet), melynek legutóbbi érdemi módosítására a 2009. december 4-i hatállyal került sor.

A jogszabály-módosítás célja a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény és a rendelet közötti összhang megteremtése, a pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos biztonsági előírások egyértelművé tétele, valamint kisebb fokú szigorítással fokozza a tevékenységet végzők, és az azzal érintett személyek biztonságát, ezzel erősítve a közbiztonságot.

-

Az új szabályozás a következő jelentősebb módosításokat és előírásokat tartalmazza:

 1. Feloldja az elmúlt évek során többször jelentkező jogszabály-értelmező problémát azzal, hogy egyértelműen kimondja, hogy csak a közepes tűzijáték termékek esetében tilos a bombák, tűzijáték bombák mozsarakban és a Római gyertya forgalmazása az év végén.

 2. Bevezeti a „termék-megfelelőségi nyilatkozat” fogalmát. Ilyen (jog)nyilatkozatot a gyártó, az importőr vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője tehet.

 3. Az elmúlt években többször problémát jelentett, a sérült vagy lejárt pirotechnikai termékek megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás elfogadhatósága, mivel nem volt szabályozva, hogy ki jogosult a megsemmisítés elvégzésére. A rendelet ezen problémát oldja fel azzal, hogy meghatározza, a megsemmisítésre alanyi jogon jogosult az a gazdálkodó szervezet, amely robbanóanyag megsemmisítésre jogosult, illetve felelős pirotechnikust alkalmaz, rendelkezik pirotechnikai termék gyártására vonatkozó engedéllyel, és rendelkezik kijelölt megsemmisítő térrel. Engedély a jövőben önálló megsemmisítési tevékenységre is adható.

 4. Módosultak a felhasználási engedély beadásának feltételei is. A felhasználás megkezdése előtt 10 munkanappal be kell nyújtani a kérelmet. A kérelemben meg kell adni a felelős, valamint a tevékenységben részt vevő valamennyi pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét, továbbá a felhasználással érintett, lezárt területen tevékenységet végző segítők természetes személyazonosító adatait. A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az ügyintézési határidő 10 munkanap, amely nem hosszabbítható meg. Természetesen a hiánypótlásra felszólítás teljesítésének, valamint a szakhatóság eljárásának ideje nem számít bele az ügyintézési időbe.

 5. Az engedélyezési eljárás meggyorsítása érdekében lehetővé vált az előzetes szakhatósági állásfoglalás beszerzése és a kiadását követő 12 munkanapon belül kezdeményezett engedélyezési eljárásban történő közvetlen felhasználása.

 6. A módosítás kötelezi a forgalmazót, hogy a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről (hely, időpont és elérhetőség feltüntetésével) jól látható helyen írásban tájékoztassa.

A rendelet egész évben lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú, ún. játékos pirotechnikai termék szabad forgalmazását és felhasználását. E termékeket a 14. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják. Ezek a termékek olyan üzletekben is forgalmazhatók, amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termék forgalmazására hoztak létre, pl.: az I. pirotechnikai osztályba tartozó „tortagyertyát” cukrászdában is meg lehet vásárolni.

-

A kis tűzijátékok mellett, a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertyák kivételével, a közepes tűzijátékokat (pl.: tűzforgó, röppentyű, vulkán, vezetőpálcás rakéta, szikraszökőkút, bombetta telep) nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják. A professzionális céllal készített, nagy hatóanyag-tartalmú termékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrhatóság átmeneti tárolóhelyre, pl. bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre is engedélyezi. Engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. A forgalmazott termékeknek minőségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük. Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek hozhatók forgalomba.

A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni, melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles tájékoztatni, a visszavétel helyének, időpontjának feltüntetésével.

Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket, mert ezzel magunkat és környezetünket is veszélyeztetjük.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati ésezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. Ezen információk ismeretében - a rendeltetésszerű felhasználás során - biztosítható, hogy pirotechnikai tevékenysége ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetünket.

Játékos pirotechnikai termékeket magánszemély egy időben és helyen összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhat, míg a forgalmazható tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen 3 kg bruttó tömeg tárolható.

A tárolás feltételeit a rendelet részletesen szabályozza. A magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:

 • más tűzveszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók;

 • el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos;

 • lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani;

 • tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad;

 • elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni;

 • a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni;

 • a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad.

2008. évben országosan a rendőrség ipari robbanóanyaggal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértési eljárást 544 személy ellen indított, 341 személyt marasztalt el és közel 6 millió forint pénzbírságot szabott ki, valamint 244 esetben történt meg a pirotechnikai termék elkobzása.

Idén ez idáig 400 esetben indított a hatóság szabálysértési eljárást, 287 személyt marasztalt el és több mint 5,5 millió forint pénzbírságot szabott ki, valamint 163 esetben történt meg a pirotechnikai termék elkobzása. Jellemzően fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések ezek.

Továbbra is érvényben van azonban az a 2005. november 23-ától érvényes korlátozás, hogy Magyarországon tilos magánszemélyeknek petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni. A rendelet egyértelműen kimondja, hogy „magánszemély petárdát nem birtokolhat”.

A rendelet 2007. december 25-e óta taxatíve pirotechnikai tevékenységnek minősíti a birtoklást. Ezért a szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, 100 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, mellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

A tűzijáték termékek komoly balesetet okozhatnak a szakszerűtlen kezelés eredményeként, ezért felhívjuk a figyelmet a tárolási szabályok betartására, és felhasználás előtt a használati útmutató elolvasására. A balesetek elkerülése és megelőzése érdekében a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre, melyek ismertetésében a média is aktív szerepet vállal a szakszerű, pontos információk átadásával.

A pirotechnikai termékek illegális forgalmazásának, árusításának és használatának megakadályozása összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé. A Rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez minden év ezen időszakában.

Boldog Újévet és balesetmentes szórakozást kíván az Országos Rendőr-főkapitányság!

Forrás: police.hu